กรุงเทพฯ  ขยายชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อ ถึง ก.ค. 2565 Mastery Resolution - บริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร

NEWS & ARTICLES

10 May 2022 584 VIEWS

กรุงเทพฯ  ขยายชำระเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อ ถึง ก.ค. 2565


POSTED BY Mastery Resolution

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ต่อจากกรอบระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 ม.ค. 65 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการขยายกำหนดเวลาต่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้

 

1. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2565

 

2. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

 

3. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 และงวดที่ 3 จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

 

4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

และ 5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8266 หรือ 0 2224 8265 ตลอดจนฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

MASTERY RESOLUTION COPYRIGHT 2019